МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ - ROAMING PROTECT BG

Мобилно приложение за предпазване от несъзнателен роуминг ROAMING PROTECT BG беше създадено в изпълнение на проект по Оперативна програма "Добро управление" от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). То е безплатно и е достъпно в мобилните магазини GooglePlay (за устройства ползващи Android) или AppStore (за устройства ползващи iOS), на адреси:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp  – за ползватели на устройства с Android;

https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575  - за ползватели на устройства с iOS.

Там могат да бъдат намерени и кратки инструкции за инсталирането и ползването му. След задаване на държави, включени в забранителния списък на приложението, същото ще предупреждава, винаги когато устройството се свърже с роуминг мрежа, с която не следва да се свързвате.

На страницата на КРС, на адрес https://roaming.crc.bg е публикувана интерактивна географска карта, на която се визуализират регистрираните чрез приложението случаи на несъзнателен роуминг и се предоставя информация за районите на територията на Република България с най-висок риск от несъзнателен роуминг. Картата предоставя функционалности за мащабиране, преместване на гледната точка и филтриране на резултатите по период, оператор, държава и регион.

КРС препоръчва на всички заинтересовани граждани да ползват мобилното приложение за предпазване от несъзнателен роуминг ROAMING PROTECT BG!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Мобилнто приложение е създадено по Проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд