ЕЛЕКТРОНЕН АПОСТИЛ (E-APOSTILLE)

Електронен апостил (e-Apostille)  от 15 юни 2020 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) предоставя възможност за издаване на е-Apostille на образователни и удостоверителни документи, издадени от системата на образованието (от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерство на образованието и неговите звена) в apostille.bg

Електронната система включва два компонента – издаване на е-Apostille в електронен формат с цифров сертификат и поддържане на Регистър на издадените Apostilles (е-Register). Иновацията е направена благодарение свързването на всички документи, намиращи се в регистрите за средно образование (от 2007 г.) и за висше образование (от 2012 г.), които са сканирани и се съхраняват в електронен вид. Процедурата е изцяло дигитализирана от подаването на заявката, през заплащането на услугата до получаването на заверените документи, като поставянето на електронния апостил е еднократно, за разлика от хартиената версия.

Новата електронна услуга намалява времето и цената за издаване, гарантира произхода и истинността на документите, елиминира възможностите за фалшификации, улеснява проверките за истинността както на хартиените, така и на е-Apostille в електронна среда.

До средата на м. Ноември са издадени над 2671 електронни апостила, както за удостоверяване на образователни документи за кандидатстване на български граждани в чужди висши училища, така и за легализиране на дипломите на чужди граждани, завършили образованието си в България.

Въвеждането на е-Apostille към настоящия момент се прилага само в няколко държави в света, като България е първата в ЕС.

 

 


Име на проекта: Проект BG05SFOP001-1.006-0001-C02 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“

Бенефициент: Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Резултатите по ОП "Добро управление" публикуваме в секция РЕЗУЛТАТИ.