СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗЦЯЛО С ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ МОДЕЛ, РЕАЛИЗИРАН ПО ОПДУ

От 4 януари общинската и районните администрации на Столична община преминаха изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, чието реализиране е финансирано от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Гражданите и юридическите лица могат да ползват Единния модел както директно на сайта на ДАЕУ https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo, така и чрез Електронния портал на Столична община в секция „Услуги“ https://svc.sofia.bg/, където освен електронно подаване, потребителите могат да видят описанието на всяка услуга, начините на подаване, заплащане и получаване.

Чрез Единния модел гражданите и бизнеса имат възможност да заявяват, заплащат и получават електронни административни услуги и информация, свързана с тях, както на общинско, така и на национално ниво. Чрез портала се постигат редица стратегически цели на електронното управление.

Столична община се включва в портала през юни 2020 г., като през 2021 г. се регистрира над 100% ръст на използването на електронните услуги. Предоставена е интеграция на всички електронни услуги, които се предоставят, като поетапно се добавят и нови.