ФИНАНСИРАН ПО ОПДУ ПРОЕКТ НА НАП ВЗЕ НАГРАДА НА БАИТ за 2021 г.

Финансираният по Оперативна програма „Добро управление“ проект BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, с бенефициент Национална агенция за приходите, получи престижната награда в категория "Публична администрация" на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г., в която се съревноваваха 94 участници в общо 7 категории.

Сред номинираните в същата категория бяха и други два проекта, финансирани по ОПДУ  - проекта на Агенцията по обществени поръчки BG05SFOP001-1.003-0002 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и проекта на Държавната агенция „Електронно управление“ BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ - https://inspire.egov.bg/

В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в който потребителите могат да се възползват от над 160 е-услуги. Надградени са основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като е създадена възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни услуги. До информацията имат достъп физическите и юридическите лица, които могат в реално време, след успешна електронна идентификация, да получават информация за подадените документи и задълженията си към НАП, както и да платят онлайн. С реализирането на този проект на приходната агенция става по-лесен обменът на информация както между вътрешните системи на НАП, така и със системи на национално и трансгранично ниво. Той е още една стъпка в непрекъснатото подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на физическите и юридическите лица от Агенцията.

Клиентите на НАП вече не подават заявление за достъп до услугите, ако искат да ги ползват за себе си. Порталът на НАП асоциира достъпа до услугите с физическите лица, а не с техния КЕП, което води до облекчението, че при смяна на КЕП не следва да се подават допълнителни документи към НАП за достъп до услугите на агенцията.

Упълномощаването за достъп до услуги между бизнеса вече се случва без намесата на служителите на агенцията. Към средата на февруари 2022 г. има 263 386 уникални профили на потребители и средно по 1,9 млн. заявки на ден през е-Портала и сървисите на НАП. Представянето на обновения портал на НАП, може да видите във видеото.

Наградата беше приета от заместник изпълнителния директор на НАП Милена Кръстанова, която благодари на екипа на приходната агенция, положил неуморни и непрестанни усилия за реализацията на една идея в полза на клиентите и  партньорите на НАП.

„Спечелването на наградата в сектор „Публична администрация“ за нас има огромно значение, тъй като ние винаги сме работили да направим декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски по-лесно и бързо. Тя е още по-ценна, защото се случва във време, в което всички бяхме изправени пред предизвикателствата, наложени от Ковид кризата, въпреки това ние успяхме да реализираме успешно проекта“, каза Милена Кръстанова.

Проектът е на обща стойност 2 346 054.54 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

 

Информация за Оперативна програма „Добро управление“ може да намерите на:

www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube/opgg