БЮДЖЕТЕН И ПРОЕКТЕН КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИКТ И Е-УПРАВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Осъществяване на реален бюджетен и проектен контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление в административните органи. Предоставяне на възможност за оптимизиране на разходите, прекратяване на повторната реализация на идентични обществени поръчки и повишаване на прозрачността при изразходване на публични средства за електронно управление.

По проекта са разработени нова Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на ИКТ и Регистър на проектитепубличен модул на Системата и на Регистъра осигуряваща безплатен публичен достъп до всички утвърдени разходи на за ИКТ и е-управление (проекти, обществени поръчки, статус на изпълнение и др.); Портал за разработчици, държавата ще има възможността да ползва многократно и без дублиране на публични разходи, за нуждите на различни администрации, вече готови софтуерни разработки, които са собственост на държавата. Повече информация може да намерите на следния линк.

1.         Изградена  Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и Регистър на проектите (https://budgetcontrol.egov.bg ), които дават възможности за:

  • осъществяване от страна на ДАЕУ на изцяло нов контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление на административните органи;
  • улесняване и автоматизиране в максимална степен на начина, по който административните органи изпълняват задълженията си във връзка с разпоредбите на чл. 7в, т. 10, чл. 7г, чл. 7д, чл. 56 и чл. 58а от Закона за електронното управление;
  • улесняване и ускоряване на работата, както и обезпечаване контрола на по-високо ниво на вътрешните процедури по обезпечаване на законовите задължения на председателя на ДАЕУ.

2.         Публичен модул на Системата и на Регистъра (https://projectregister.egov.bg ), който  осигурява безплатен публичен достъп до всички утвърдени разходи на административните органи за ИКТ и е-управление, техните проекти, обществени поръчки за изграждане на информационни системи, включително техния статус на изпълнение и др. Така обществеността може да оказва контрол за целесъобразното и ефективно изразходване на публични средства за е-управление, чрез подобрената проследимост на проектите в администрацията. Системата работи така, че да не се допуска повторна реализация на идентични проекти и разхищение на обществени средства.

3.         Портал за разработчици (https://dev.egov.bg ), в рамките на който се осигурява и достъп до публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код на всички проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Порталът е единната входна точка за всеки разработчик от фирмите-изпълнители на проекти и представлява както технологично улеснение на процесите на разработка, така и място за създаване на общност от разработчици, участващи в е-управление.

4.         Предоставяна чрез Портала за разработчици нова електронна административна услуга на ДАЕУ „Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност“ (https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/6346 ).

Проектът е носител на награда „За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии” на БАИТ за 2020 г., в категория Публична администрация.


лого ОПДУ и ЕК

Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление”, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Държавна агенция "Електронно управление"

Контакти: Стоян Цонев, директор на дирекция Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ към ДАЕУ., stsonev@e-gov.bg

Сайт на организацията: https://www.e-gov.bg/