Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването, с бюджет в размер на 20 млн. лева.

 

Основната цел на процедурата е да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ чрез закупуване и оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране (от мястото на инцидента до лечебно заведение; транспорт между лечебни заведения; транспорт на пациенти при инциденти с масов характер). Предвидено е хеликоптерите да бъдат оборудвани със съвременно медицинско оборудване, както и да бъде осигурена необходимата инфраструктура за експлоатацията им. Заложените дейности, включват и изграждане/ремонт и лицензиране на съпътстващата инфраструктура, необходима за функционирането на въздушните превозни средства.. Като част от проекта е предвидено и обучение за експлоатация на пилотен екипаж и медицински екипи.

Мярката е в съответствие с План за действие за изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България. Медицинските превозни средства за транспорт по въздух ще бъдат използвани при спешни ситуации, при трансплантационни ситуации, както и за реакции по време на бедствия и аварии. С реализацията на проекта ще бъде постигнато цялостно обновяване на спешната помощ чрез допълване на финансирания със средства от „Региони в растеж“ голям проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Изискванията за кандидатстване и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.bgregio.eu и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Таг