Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие във втори онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ.

Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 17.03.2022 г., четвъртък, от 10:00 часа. При проявен интерес, моля до двама представители от една организация/институция да се регистрират на следния линк, в срок до 16.03.2022 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfumqrT4tE9x4o6L1P1lY391XXkuubHtJ

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлявате, както и ролята, която изпълнявате в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения от Вас в регистрацията електронен адрес ще получите линк, с който ще можете да влезете в срещата.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:30 ч. – 09:50 ч. на 17.03.2022 г., тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на срещата, може да се свържете с Мая Лашова, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ПО, e-mail: m.lashova@mon.bg.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1016, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

Файлови документи