ПОКАНА КЪМ ЮЛНЦ ЗА УЧАСТИЕ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В КН НА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2021-2027

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021 - 2027 г. (дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет) открива процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата, годишните и окончателния доклади и др.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел:

  • административното обслужване;
  • електронното управление;
  • съдебната система;
  • управлението на човешките ресурси;
  • прозрачност и откритост на управлението и правораздаването.

В срок до 10 ноември 2022 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора на електронна поща TAP-com@government.bg

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.

Файлови документи