ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КН на ПТП - 13.06.2023 Г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол 787.19 KB
1. Дневен ред на Второто редовно заседание на КН на ОПДУ (13.06.2023 г.) 413.85 KB
2. Критерии за подбор на операции по Процедура BG16RFTA001-1.003 Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове при споделено управление в България 1.13 MB
3. Методика за комплексна оценка на финансов план за бюджетна линия по Процедура BG16RFTA001-1.003 570.41 KB
4. Проект на Национална комуникационна стратегия 7.24 MB
5. Коментари на УО на ПТП по проекта на Национална комуникационна стратегия 1.97 MB
6. Изменени Критерии за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001 2.017 „Обучения за служителите в администрацията, организирани от института по публична администрация“ 383.01 KB
Напредък по изпълнението на Програма "Техническа помощ" /презентация/ 981.48 KB
Единен подход за участието на служителите на хоризонталните структури/звена в Академията за фондовете на ЕС /презентация/ 519.96 KB
Процедура BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове при споделено управление в България“ - КПО и методика за оценка /презентация/ 958.31 KB
Национална комуникационна стратегия - коментари УО на ПТП/презентация/ 967.13 KB
Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура BG05SFOP001-2.017 „Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация“ /презентация/ 424.86 KB
Информация за изменени критерии за подбор на операции по време на Първата процедура за неприсъствено приемане на решения от КН на ПТП проведена в периода 04.05 – 19.05.2023 г. /презентация/ 606.16 KB
Актуално състояние на рисковите проекти по ОПДУ и оценка на риска от автоматично освобождаване на средства /презентация/ 972.12 KB
Индикатори /презентация/ 601.63 KB