Документи

Файлови документи
Прикачен файл Size
Национална програма за развитие: България 2020 3.33 MB
Стратегия за развитие на държавната администрация 2013-2020 г. 1003.74 KB
Предложение за ОП "Добро управление" 1.96 MB
Междинна оценка на ОП „Административен капацитет” - декември 2011 41.63 MB
Средносрочна оценка на ОП „Техническа помощ” 2007-2013 г. - януари 2013 г. 5.28 MB
Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в европейския съюз 314.31 KB
Концепция за електронно правосъдие 308.5 KB
Национална програма цифрова България-2015 731.68 KB
Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 548.44 KB
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. 776.58 KB
Стратегията за децентрализация 2010 - 2013 г. 352.67 KB
Програма в областта на цифровите технологии за Европа 765.73 KB
ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 517.14 KB
Заповед Р-67 от 07 март 2013 г. 253.31 KB
Проект на Вътрешни правила за дейността на Тематичната работната група за разработване на ОП „Добро управление”... 49 KB
THE EUROPEAN CODE OF CONDUCT ON PARTNERSHIP 58.67 KB
ЕВРОПА 2020: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ, 2012 2.64 MB
Концепция за изграждане на мобилна електронна полиция 531.4 KB