ДЕМОНСТРАЦИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТИ СИСТЕМИ И ПЛАТФОРМИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 64 процедури за кандидатстване на обща стойност 703 млн. лв. или 128,2 % от бюджета на програмата. Към 11 ноември договорените средства възлизат на 460,6 млн. лв. или 86% от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък по програмата по време на Четиринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ, проведено онлайн на 18 ноември 2021 г.

„Трябва постоянно да осъзнаваме промяната, да се адаптираме към нея и да правим това използвайки солидни основи - да бъдем етични, ефективни, ефикасни и отговорни“ каза във встъпителните си думи г-н Jeroen Jutte (началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия). Той подчерта, че оперативна програма „Добро управление“ е в основата на възможностите, които се дават на България да модернизира публичната си администрация и да засили електронното управление. Г-н Jutte приветства постигнатите резултати и ключовия принос на програмата досега, особено по отношение на операциите в изпълнение на Стратегията за развитие на публичната администрация. В същото време обърна внимание, че с приключването на оперативната програма е изключително важно да се оцени нейното въздействие и да се вземат предвид научените уроци най-вече в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост и бъдещите планове за дигитализация и иновации, при които някои от мерките ще продължат. “Няма панацея за изграждане на публична администрация” каза в заключение Г-н Jutte, “но трябва да има желание за промяна, за подобряване на работата, за прозрачност. Трябва да има цел за подобряване на живота на гражданите и бизнеса - това ще допринесе за социален и икономически напредък.

По време на заседанието КН на ОПДУ съгласува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. с една процедура – „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“ с директен бенефициент Националния статистически институт. Процедурата бе посрещната с одобрение сред членовете на КН на ОПДУ, г-жа Миглена Тачева (Национален институт на правосъдието) и г-н Добрин Иванов (Асоциация на индустриалния капитал в България) адмирираха включването и изразиха задоволство от избрания бенефициент. Г-н Иванов отбеляза, че работодателските организации отдавна очакват реализирането на такъв проект. Беше повдигнат въпроса за необходимостта от обезпечаване на авансовите плащания за бенефициенти неправителствени организации и затрудненията които срещат с това изискване. Г-жа Ирена Първанова разясни, че изискването е предвидено в нормативната уредба, а именно Закона за управление на средствата от ЕСИФ и Наредба Н-3 на Министерството на финансите, където е посочено, че УО извършва авансово плащане, в случай, че същото е обезпечено в пълен размер.

За пръв път по време на заседанието представители на бенефициентите по програмата направиха демонстрации в реално време на разработените по проектите системи и платформи.

България е петата страна в света и единствената в Европейския съюз, която предлага услугата издаване на електронен апостил на образователен документ“, отбеляза с г-жа Вержиния Цанкова, Главен секретар на Националения център за информация и документация. Беше направена демонстрация как за 5 минути може да се получи електронен апостил на образователни и удостоверителни документи (издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерство на образованието и неговите звена). Иновацията е направена благодарение свързването на всички документи, намиращи се регистрите за средно образование (от 2007 г.) и за висше образование (от 2012 г.), които са сканирани и се съхраняват в електронен вид. Процедурата е изцяло дигитализирана от подаването на заявката, през заплащането на услугата до получаването на заверените документи и е достъпна от 15 юни 2020 г. на  https://apostille.bg/. До момента са издадени над 2671 електронни апостила – както за заверка на образователни документи за кандидатстване на български граждани в чужди висши училища, така и за легализиране на дипломите на чужди граждани, завършили образованието си в България. Поставянето на електронния апостил е еднократно, за разлика от хартиената версия.

Г-н Дамян Войновски, Главен секретар, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) представи системата за електронни услуги на Автомобилна администрация https://rta.government.bg/e-services-web/login) и направи демонстрация в реално време на една от услугите-  издаването на карта за дигитални тахографи. За улеснение на шофьорите на товарни автомобили и автобуси е разработено приложение за мобилни телефони eFace Auth, което в комбинация с международен паспорт позволява електронна автентикация в системата за електронни услуги на Автомобилна администрация. Така липсата на електронен подпис вече не е проблем. Процесът е дигитализиран, с подаване на заявлението данните автоматично влизат в деловодната система на ИААА и се изпращат в картовия център за издаване на документи Цялата информация за лицето се извлича автоматично от системите на агенцията.

По проекта е надграден електронния регистър за техническа изправност на автомобилите, като е свързан с базите данни на МВР, НАП и Гаранционния фонд. Така, например, до преглед не се допуска кола, чийто собственик не е платил "Гражданска отговорност" или е спряна от движение. Разработена е система за електронна автентикация по време на теоретичните изпити за шофьорска книжка, по снимка и документ за самоличност и се прави сравнение със снимката, която е в МВР, като се прави автоматично лицево разпознаване, за да не се допуска явяване на изпит на други лица. Проектът включва и оборудването на инспекторските екипи на "Автомобилна администрация" с таблети, принтери и камери, което позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в националните и европейските регистри. От всичките 84 административни услуги в агенцията, 64 са електронни.

„Реализацията на Портала за електронните услуги на НАП, както и изграждането на новите услуги беше „черешката на тортата“ в проекта“, сподели г-жа Малина Панайотова, директор на дирекция „Информационни системи и модериране на бизнес процесите“, НАП. Но основната част от проекта е в цялостното преразглеждане на стратегията и методологията на начина на предоставяне на информация от основните системи на НАП към портала и вътрешно между системите. Платформа на НАП е създадена през 1998 г. и към момента има над 80 информационни системи и над 140 електронни услуги. Осигуряването на универсална интеграция и сервиз ориентирана архитектура (SOA), е от ключово значение за предоставянето на модерен портал с множество функционалности, които клиентите сами да управляват.  Услугите са групирани по категории, които се визуализират още преди логване в системата и дават информация как могат да бъдат достъпени (КАП, ПИК, е-Автентикация). Формуляра, който се подава автоматично през портала на НАП се зарежда директно в информационните системи, а не се обработва ръчно. Г-жа Панайотова направи демонстрация в реално време на функционалностите по подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица № 1479, на раздела за персонализиране „Моите услуги“, на раздела „Плащане и изчисляване“, който предоставя справи за задълженията, и възможностите предоставяни от виртуалния ПОС на НАП. Системата прави възможно асоциирането с физическо лице, а не с конкретния му електронен подпис. Лицата могат да упълномощават счетоводител или счетоводна къща, която да заявява услуги от тяхно име. До момента има над 23 771 130 регистрирани заявки в новия портал и 67 392 уникални профили на потребители. Представянето на обновения портал на НАП може да видите във видеото.

Г-н Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Държавна агенция „Електронно управление“ обясни, че основната цел на проекта за Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) е да се създадат условия за гражданите от една централна входна точка, по един и същи начин, с едни и същи средства, по всяко време от всяка точка на страната, да може да взаимодействат по електронен път с административните структури. На портала към момента са публикувани 813 електронни административни услуги и са присъединени 465 администрации. Заявените електронни административни услуги до момента са над 67 914.

Ползите от хоризонталната система за еАвтентикация са огромни. Тя автентикира лицето и предоставя атестат на съответната система на администрацията. С една интеграция, на която и да е система на държавна администрация със системата за еАвтентикация съответно могат да се автентикират гражданите със всички нормативно определени средства за идентификация. Над 1 700 000 са се автентикирали през тази система, а интеграция има в системата на НАП, на МВР и др.

Към момента в Системата за сигурно електронно връчване са регистрирани 154 770 потребители, като 137 964 от тях са физически лица, а 1 670 са административни органи, от които 300 общински и районни администрации. Обменените съобщения чрез системата са общо 1 346 208, като в последните 30 дни са 90 106.

Порталът за електронни плащания, който е факт от преди два месеца има пик на заявки за включване. Това е един централен виртуален ПОС терминал в държавата и една банкова сметка и когато се заявява задължение, което е възникнало в администрация, не се дължат преводни и допълнителни такси на банки или други платежни институции. Регистрирани до момента са 56 187 броя задължения, извършени са над 50 000 бр. транзакции на стойност над 1 000 000,00 млн. лв.

Системата за справочна и удостоверителна информация (Regix) с която администрациите могат да заявяват и получават информация, като вътрешно електронни административни услуги. С нея се минимизират изискваните от гражданите и бизнеса документи. Общ брой заявки 137 330 401, като администрацията първенец е Агенция пътна инфраструктура.

Г-н Минев направи демонстрация в реално време, като попълни заявление отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас в egov.bg

Повече за това как да контактуваме с администрацията дистанционно може да видите във филмчето на Натисни F1.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени от КН на ОПДУ на 18 ноември, както и направените презентации са публикувани в секцията на КН на ОПДУ на единния информационен портал на следния линк.

 

 

Проекти споменати в съобщението:

Национален център за информация и документация - Проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - Проект „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска”

 

Национална агенция за приходите - Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

 

Държавна агенция „Електронно управление“ - Проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

 

Повече информация за програмата може да намерите на:

www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube/opgg