КОМУНИКИРАМЕ С АДМИНИСТРАЦИЯТА ЕЛЕКТРОННО, С ПОДКРЕПАТА НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Гражданите и бизнеса могат да взаимодействат с администрацията по електронен път, благодарение на създадения и прилаган Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. За заявяване на електронни услуги в egov.bg е необходим КЕП/мобилен КЕП или ПИК на НАП.

Проектът за надграждане на хоризонталните и централни системи във връзка с електронното управление, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, цели по-висока степен на автоматизиране и съответно улесняване, на процеса по заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни системи. Чрез него се извършва разширяване на функционалности и изграждане на интерфейси, които да гарантират работоспособността на процесите, изпълнявани при предоставяне на електронни услуги.

Ключовите хоризонтални системи на електронното управление за реализиране на Единния модел са:

·         Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - egov.bg. Към 18.02.2022 г. на портала са публикувани 925 електронни услуги, като всички са достъпни по един и същи начин, по всяко време и от всяка точка на света. Присъединени са 491 администрации, общия брой заявени електронни услуги чрез Единния модел са близо 80 163, броят на предоставените вътрешни електронно административни услуги е над 153 млн.. Статистика в реално време е достъпна на следния линк.

 • Система за електронна автентикация (е-Автентикация) - реализира процеса, свързан с идентификация и автентикация (удостоверяване на самоличността) на заявители на предоставяните от администрациите е-услуги или други уеб приложения. Системата издава електронни атестати на физически лица и информационни системи и поддържа част от нормативно установените средства за идентификация (КЕП и ПИК на НОИ). Общият брой на заявки през системата за еАвтентикация до 18.02.2022 е 2 721 487.
 • Система за електронна оторизация (е-Оторизация) - управлява правата за достъп до предоставените от хоризонталните системи на електронното управление ресурси.
 • Система за управление на електронни форми (е-Форми) – За автоматизиране на процеса по заявяване, заплащане и предоставяне на ЕУ, който дава възможност за избор на услуга и автоматизиране на последващите процеси на взаимодействие между заявител и доставчик при предоставяне на заявената услуга. Системата позволява достъп на автентикирани вече потребители до списък от ЕУ и попълване на съответната електронна форма с цел подаване към администрацията, извършваща услугата.
 • Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) - създава възможност за автоматизирано подаване и обслужване по електронен път на стандартизирани заявки за достъп до данни от регистри. Тя осигурява възможност потребителите на информация автоматично да извличат данни от ключови регистри на централната администрация. Чрез средата се реализират вътрешни електронни услуги. Общият брой направени заявки към регистри за периода 2018-2021 г. е 137 330 401.
 • Система за електронно плащане (е-Плащане) - осигурява по лесен, сигурен и проследим начин създаването на платежен документ от тип „платежно нареждане“ и изпращането му в профила на заявителя на услугата за последващо нареждане на плащане чрез доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Тя поддържа профили на потребители, в които се съхранява история на заявени и наредени плащания и предоставя информация за наредени плащания към съответните заявители. Регистрирани са 75 440 броя заявени задължения към 18.02.2021 г.
 • Система за електронно връчване (е-Връчване) - позволява изпращане и получаване на електронни документи между публични органи и физически или юридически лица, които са регистрирани и имат персонални профили. Чрез нея се предоставя услугата електронна препоръчана поща. Системата предоставя възможност за известяване чрез електронна поща или SMS и дългосрочно съхранение на документи и информация за изпратени/получени документи и съобщения. Тя удостоверява дата и час на подаване или на връчване. Към края на ноември 2021 г. в Системата за е-Връчване са регистрирани 169 898 потребители, а обменените съобщения чрез са били 1 624 661.

Предстои разработването и на:

 • Система за ел. подписване и валидиране (еПодписване и еВалидиране);
 • Система за ел. известяване (еИзвестявяане);
 • Система за подаване и обработка на жалби и сигнали;
 • Система за анонимизиране и псевдонимизиране на данни и уникално идентифициране на физически лица в ключови база данни на Администрация;
 • Разработване на мобилно приложение за Андроид и IOS операционни с-ми за достъп до ЕПДЕАУ;
 • Централизирано хранилище за удостоверителна и справочна информация.

Електронните административни услуги, водят до подобряване на качеството на обслужване, повишаване ефективността на публичния сектор, намаляване на административната тежест, създават по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. Те са част от развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Как да контактуваме с администрацията дистанционно може да видите в следното видео.

Повече за работата със системите може да научите от видеотата на нашия YouTube канал.

 


Име: Проект BG05SFOP001-1.004-0001 “Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги”, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Държавна агенция "Електронно управление"

Контакти: Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ към ДАЕУ., n.minev@e-gov.bg, +359 2 949 23 81

Сайт на организацията: https://www.e-gov.bg/

Резултатите по ОП "Добро управление" публикуваме в секция РЕЗУЛТАТИ.


 

Видео: