Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за повишаване на гражданското участие

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива 

Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” 

по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Целите на процедурата са:

1.       Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2.       Открито и отговорно управление.

 

Допустими кандидати:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);

2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

 

Допустими партньори:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);

2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);

3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

 

Бюджет:

- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 60 000 лв.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 28.09.2021 г.

 

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

 

Информационни дни:

14 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86888576043?pwd=bXpoNGlqQmlnbHpZVWhkWXZ3YVQ0UT09

Meeting ID: 868 8857 6043 

Passcode: 031956

За да заявите участие в информационния ден на 14 юли 2021 г., в срок до 12 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

21 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89663672310?pwd=ZEYzeHFseC9TU1VrczBQb01kSTBMZz09

Meeting ID: 896 6367 2310

Passcode: 531374

За да заявите участие в информационния ден на 21 юли 2021 г., в срок до 19 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

Предоставят се две дати за информационен ден, може да запишете тази която Ви е по-удобна.

 

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН на следния линк, достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ на следния линк

 

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронна поща: questions-opgg@government.bg. Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не могат да съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

 

Исканията за разяснения, заедно с разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН, както и на eufunds.bg на линка на процедурата.