ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021

Ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) открива на 21.07.2021 г. производство по издаване на заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и прекратяване на процедурата.

Съображения: На 12.07.2021 г. е постъпила жалба до Административен съд София-град срещу Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. на ръководителя на УО на ОПДУ за утвърждаване на горепосочените насоки за кандидатстване (НК).

С жалбата се оспорват т. 11.1 и 12.1 от НК, а именно част от изискванията за допустимост по отношение на кандидатите и партньорите – юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

След анализ на доводите, изложени в жалбата и изискванията по т. 11.1 и 12.1 от НК, е идентифицирано ограничаване на възможността в процедурата да участват като кандидати и партньори и ЮЛНЦ, учредени на основание Закона за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, които не са пререгистрирани до 6 месеца преди датата на подаване на проектно предложение, с което се нарушават принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, закрепени в чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

Форма и срок на участие на заинтересованите лица в производството:

Писмени предложения и възражения по проекта на Заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. се изпращат в срок до 23.08.2021 г. по един от следните начини:

   - чрез въвеждане в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на следния линк  или

   - на електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В допълнение Ви уведомяваме, че УО на ОПДУ планира откриването на нова процедура в най-кратки срокове. Предвижда се да бъде разширен обхватът на допустимост на кандидатите и партньорите ЮЛНЦ.

Съветваме всички кандидати, да се въздържат от подаване на проектни предложения по откритата към момента Процедура BG05SFOP001-2.021 в ИСУН, въпреки че в системата тази възможност формално ще съществува, до прекратяването й (очаква се това да стане в края на месец август 2021 г).

УО на ОПДУ се надява, че въпреки създаденото неудобство, допълнителното време, с което ще разполагат кандидатите до обявяването на новата процедура, ще благоприятства създаването на по-качествени проектни предложения.

За повече информация, проверявайте съобщенията на секцията на процедурата на следния линк.

Проект на Заповед за оттегляне на  Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. и за прекратяване на Процедура BG05SFOP001-2.021