ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG05SFOP001-2.025 ПО ОПДУ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ

Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за повишаване на гражданското участие

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: 

Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Целите на процедурата са:

1.       Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2.       Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:

1.       Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2.       Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

1.      Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2.      Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);

3.      Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

 

Бюджет:
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 60 000 лв.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 17.01.2022 г.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ:

Предоставят се две дати за информационен ден, може да запишете тази която Ви е по-удобна.

 

3 ноември 2021 г. от 10:00 часа в Webex

Join Webex Meeting

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m86cdbbdf5f0a35e37d288d7d8c5b0c68

Meeting number: 2731 497 1504

Password: 8PZhJc4FYT2

За да заявите участие в информационния ден на 03.11.2021 г., в срок до 01 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

10 ноември 2021 г. от 10:00 часа в Webex

Join Webex Meeting

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=md27ade8de2cbf214736a3c06bc78f413

Meeting number: 2734 494 1435

Password: wZP69AphNE6

За да заявите участие в информационния ден на 10.11.2021 г., в срок до 08 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН на следния линк, достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ на следния линк.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване през ИСУН. Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения, заедно с разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН на следния линк.