Събития на ОИЦ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ГРАД СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 22.07.2019 г. /понеделник/ от 15,00 часа в офиса на Областен информационен център Стара Загора, град Стара Загора ще се проведе информационна среща за представяне на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОПОС 2014 -2020 г.

Експерти от ОИЦ – Стара Загора ще предоставят информация за условията за кандидатстване по процедурата, допустими кандидати, начин на подаване на проекти.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

Областен информационен център – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23 юли (вторник) 2019 г. Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Срещата ще бъде с начален час 10:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Община Добричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, земеделци, граждани и медии.

По време на събитието ще бъдат представени подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“, 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства и 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

ОИЦ
Добрич

Европейски средства за управление на отпадъците за фирми, общини и неправителствени организации

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

          На 23 юли 2019 г. (вторник), от 10:30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ от Оперативна програма „Околна среда“.

Предвидените финансови средства по процедурата са за изпълнение и демонстрация на добри практики в управлението на битовите отпадъци, а кандидати могат да бъдат общини, фирми и неправителствени организации.

          Поканени са представители на общинските администрации, на бизнеса, на неправителствения сектор в областта, регионални медии и всички заинтересовани граждани.

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ - СМОЛЯН ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник) от 10:30 ч., в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. "България" 12, екипът на ОИЦ - Смолян ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г.

На информационното събитие са поканени потенциални бенефициенти – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел от Смолянска област.

ОИЦ
Смолян

Информационна среща във Видин по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г., вторник, от 10:30 до 12:00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 във Видин, екипът на Областен информационен център-Видин организира информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – Пазарджик ще представи процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник) от 10:30 ч., в офиса на ОИЦ-Пазарджик, екипът ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014 – 2020г. На събитието са поканени потенциални бенефициенти – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел от Пазарджишка област.

ОИЦ
Пазарджик

ОИЦ – Велико Търново ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник), от 11:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014-2020 г. За участие са поканени експерти по екология от 10-те общински администрации, представители на РИОСВ, обществени и неправителствени организации и др. от Великотърновска област.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 юли 2019 г., от 11:00 часа, в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.

Поканени да вземат участие са представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

ОИЦ
Перник

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 23.07.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала ет. 2 на Община Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. Участниците ще научат и за предстоящи процедури и възможности до края на 2019 г.

Срещата е част от първи информационен цикъл за 2019 година, които ще се проведат във всички общини на област Враца.

ОИЦ
Враца

Индивидуални консултации за европейско финансиране в ОИЦ - Търговище

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник), от 16:00 до 20:00 часа, в сградата на Областния информационен център - Търговище ще се проведат индивидуални консултации, посветени на възможностите за европейско финансиране за предприемачи, публични предприятия и общини.

Участие ще вземат експерти от Представителството на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Финансовите посредници от Фонд мениджър на ФИБ.

С цел по-добра организация на консултацията Ви молим да попълните регистрационната форма на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/investEUTargovishte

От 17:00 ч. пред сградата на Община Търговище ще се проведе и информационно изложение #АЗиЕС.

ОИЦ
Търговище