Събития на ОИЦ

ОИЦ-БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 11:00 часа в офиса на ОИЦ - Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциалните бенефициенти - общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), както и всички други заинтересовани лица.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация.

ОИЦ
Благоевград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 юли 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в офиса  на ОИЦ-Кърджали  ще се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“,  финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

ОИЦ
Кърджали

Информационна среща на ОИЦ – Монтана по процедура по ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Монтана (ул. „Иван Аврамов“ №10) ще се проведе информационна среща за представяне на процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Поканени за участие са представители на общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел, медии и заинтересовани лица.

Срещата е част от разяснителната кампания на Министерството на околната среда и водите за популяризиране на изискванията по процедурата.

ОИЦ
Монтана

Информационна среща с Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 юли (сряда) 2019 г., от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич, Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, фирми и неправителствени организации.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

 Срещата е в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич.  

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 24 юли (сряда) 2019 г. от 13:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационнa срещa за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – София представя процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 15:00 часа (регистрация от 14:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ №99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация тук. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ОИЦ
София

Информационно изложение на Представителството на ЕК в Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00 ч.

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 16:00 часа в Залата на Общински съвет - Разград ще се проведе информационно изложение на Представителството на Европейската комисия в България.

Участие ще вземат представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Финансовите посредници от Фонд мениджър на ФИБ. Те ще предоставят информация за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), наречен още „Инвестиционния план на ЕС или „Плана Юнкер”, възможностите за кандидатстване и условията за финансиране на предприятията в България.

Заедно с Регионалната търговско - промишлена и земеделска камара, Областен информационен център (ОИЦ) – Разград е съорганизатор на събитието.

ОИЦ
Разград

Европа близо до гражданите на Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
17:00

На 26 юли (петък) 2019 г., от 17:00 часа, на пл. Свобода, гр. Добрич, Областен информационен център – Добрич ще се включи в информационното изложение на представителството на Европейска комисия в България с изнесена приемна и информационен щанд.

По време на събитието експертите от центъра ще информират и консултират заинтересованите граждани за актуалните възможности за финансиране на проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Експерти от Представителството на Европейската комисия в България ще представят информация за трите корпоративни кампании на ЕК (#investEU, EU&ME, EUProtects), европейските политики и дейностите на Европейския съюз. Ще се проведат интерактивни игри, които ще изпитат познанията на посетителите за Европа.

От 16:00 до 20:00 часа, в залата на Търговско-промишлена палата-гр. Добрич ще се проведат  индивидуални консултации с местни фирми за най-подходящата програма на ЕС, с която могат да развият идеите и бизнеса си. В личните срещи ще участват представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и финансовите посредници по програмите като Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНАВА ФЕРМЕРИ С ПОДМЯРКА 6.3 ОТ ПРСР 2014 - 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
15.00 часа

На 31 юли 2019 г., сряда, от 15:00 часа, в офиса си Областният информационен център – Русе организира запознаване на потенциални бенефициенти с условията за кандидатстване по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. В информационната среща ще участват представители на териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието в Русе, които безплатно помагат на земеделските стопани да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ.

ОИЦ
Русе

ОИЦ – Добрич информира за работата с ИСУН 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

Екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево. Срещата ще се състои на 8 май  (сряда) 2019 г. от 10:30 в заседателната зала на Община Генерал Тошево.

По време на събитието ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи актуалните мярки, съгласно годишна си индикативна програма за 2019 г.  

ОИЦ
Добрич