Дванадесета процедура за неприсъствено приемане на решение – 12.06.2020 г. – 17.06.2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Протокол от Дванадесета процедура за неприсъствено приемане на решение на КН на ОПДУ, проведена в периода 12.06.2020 г. – 17.06.2020 г. 219.72 KB
Решение на КН на ОПДУ от 18.06.2020 г. 321.44 KB
ОП Добро управление 2014-2020 /трето изменение на програмата/ 448.1 KB
Обосновка на изменението 74.99 KB
Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2019 г. 358.48 KB
Резюме за граждани 14.01 MB
ИГРП на ОПДУ за 2020 г. /второ изменение, юни 2020 г./ 98.22 KB
Мотиви за изменение на ИГРП на ОПДУ 185 KB
Изменени критерии за подбор на операции по процедура "Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдени, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ през периода 2019-2021" 383 KB
Изменени критерии за подбор на операции по процедура "Усъвършенстване на концесионната политика" 367 KB
Изменени критерии за подбор на операции по процедура "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в НИП" 239 KB
Изменени критерии за подбор на операции по процедура "Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ" 63.28 KB
Доклад от извършена междинна оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПДУ 7.61 MB
Резюме от междинната оценка /английски/ 368.22 KB
Резюме от междинната оценка /български/ 120.75 KB