Четиринадесета процедура за неприсъствено приемане на решение – 30.10.2020 г. – 13.11.2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Протокол от Четиринадесетата процедура за неприсъствено приемане на решение на КН на ОПДУ, проведена в периода 30.10.2020 г. – 13.11.2020 г. 206.95 KB
Решение на КН на ОПДУ от 16.11.2020 г. 304.65 KB
Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2020 г. (Четвърто изменение/ ноември 2020) - Приложение 1 към решението 170.17 KB
Мотиви за изменение на ИГРП 2020 на ОПДУ 184.87 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура "Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурси в системата на Министерството на вътрешните работи" /Приложение 2 към решението/ 663.75 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура "Подкрепа за изготвянето на териториални планове за справедлив преход на 8 области /Приложение 3 към решението/ 509.85 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура "Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ /Приложение 4 към решението/ 316.93 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура "Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост” /Приложение 5 към решението/ 314.41 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура "„Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания” /Приложение 6 към решението/ 324.01 KB
Съгласувателна таблица 389.06 KB