Четиринадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ - 18.11.2021 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (18.11.2021 г.) 299.94 KB
Дневен ред на Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (18.11.2021 г.) 178.61 KB
Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2022 г. (съгласувана на 18.11.2021 г.) 125.37 KB
Обосновка на ИГРП 2022 г. 106.68 KB
Отчет на Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ към 31.10.2021 г. 287.37 KB
Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ за 2022 г. 260.61 KB
Изменени от РУО КПО по Процедура BG05SFOP001-3.006 "Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение" 147.29 KB
Информация за проведените Процедури за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ в периода 11.2020 – 11.2021 г. 176.93 KB
Презентация ИГРП 2022 г. 1.63 MB
Презентация Напредък ОПДУ към 11.11.2021 г. 3.03 MB
Презентация Национална агенция за приходите 974.54 KB
Презентация Държавна агенция "Електронно управление" 1.64 MB
Презентация Национален център за информация и документация 553.38 KB
Презентация Изпълнителна агенция "Автомобилна Администрация" 2.01 MB