ПЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ - 12.05.2022 Г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Петнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (12.05.2022 г.) 352.04 KB
Дневен ред на Петнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (12.05.2022 г.) 166.4 KB
Годишен доклад за изпълнение на ОПДУ за 2021 г. - гласуван с мандат за отразяване на коментари 1.1 MB
Резюме за граждани към ГД на ОПДУ за 2021 г. 8.62 MB
Изменение на КПО по Процедура BG05SFOP001-1.025 “Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)” по ПО1 228.11 KB
Изменение на Методиката за оценка на проектно предложение/ финансов план по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 185.13 KB
Изпълнение и напредък по ОПДУ – презентация 2.62 MB
Представяне на Анализ на риска от загуба на средства и неизпълнение на индикатори по ОПДУ - презентация 213.96 KB
Анализ на риска от загуба на средства и неизпълнение на индикатори по ОПДУ 761.13 KB
План за на риска от загуба на средства и неизпълнение на индикатори по ОПДУ 251.29 KB
Представяне на оценката на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България - презентация 283.6 KB
Окончателен доклад от изпълнението на договор с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) № 66/19.08.2021 г. с предмет „Извършване на независими анализ и междинна оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и на Пътната карта за нейното изпълнение“ 3.37 MB
Портал за електронни административни услуги на МВР - презентация 349.98 KB
Надграждане на Имотен регистър - презентация 597.01 KB
Надграждане на Търговския регистър - презентация 698.83 KB