Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

„Разработване на набор от инструменти и модули, динамичен портал и VR приложение за веригата на стойността“

договор №B6.3a.17r от 13.04.2021, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020
Дата на валидност
Възложител
Сдружение Еко Неврокоп

Публична покана за избор на изпълнител

Предмет: „Доставка на оборудване в изпълнение на дейност 2.1. по проект от 5-та покана за набиране на проектни предложения на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.” за изграждане на спортен комплекс - мултифункционално игрище за мини футбол и тенис на корт, фитнес площадка, площадка за мини голф и разполагане на съблекални - контейнери на партньора по проекта фирма "ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД“
Дата на валидност
Възложител
"ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД