СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.120 „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от СВОМР на МИРГ “Пазарджик"

мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, като

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.120  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

 

Процедурата чрез подбор на № BG14MFOP001-4.120  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ ще подпомогне постигането на специфична цел 2.1 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности) — т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“, специфична цел 2.2 Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.) и специфична цел 2.3 Създаване на заетост извън секторите „Рибарство“ и аквакултури към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР „Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район с цел преодоляване на социално-икономическите трудности“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Чрез мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ се цели:

1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности от сектор „Рибарство” към такива извън сектора

2. Насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване качеството на живот в РР.

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.120  МИРГ Пазарджик,  мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 77 533,22  лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 5 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 40 000 лева.

Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:

- до 100% за публичноправни организации, вкл. общини, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, училища от РР /рибарския район/ и Юридически лица регистрирани по Закона за читалищата;

- до 50% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, публично-частни дружества между общини и юридически лица или юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до съответния процент, посочен по-горе, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

1.Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;

2.Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

3.Община Пазарджик;

4.Публично-частни дружества между общини и юридически лица;

5. Училища от РР /рибарския район/;

6. Юридически лица регистрирани по Закона за читалищата.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

  1. Инвестиции с цел създаване на заетост извън сектор „Рибарство“ ;
  2. Инвестиции за развитие на услуги във всички сектори извън сектор „Рибарство“;
  3. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на културна инфраструктура.
  4. Дейности за подготовка на маркетингови стратегии и бизнес планове за стартиране на бизнес извън сектор „Рибарство“;
  5. Дейности по организиране на събития за популяризиране на територията, като фестивали, информационни дни, електронни системи и др.;
  6. Дейности по опазване и популяризиране на природно наследство;
  7. Дейности за информация и публичност.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg, както и в ИСУН 2020 чрез модул „Електронно кандидатстване“, процедура № BG14MFOP001-4.120 МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 06.12.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 06.01.2023 г.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
4.120.zip 24.1 MB
Заповед 2.2 - 4.120 МДР-ПП-09-126 05.09.2022.pdf 383.38 KB