Със Заповед № МДР-ПП-09-141/29.09.2022 Г. НА РУО Е УДЪЛЖЕН СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ ДО 01.11.2022 Г.

мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.