ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“

Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“ .

Предвиденият бюджет по процедурата е 625 212,05 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 531 430,24 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 93 781,81 лв. национално съфинансиране.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 06.02.2023 г., в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
508-1_2023 Бургас_Камено за ОО f.zip 12.87 MB