ВТОРА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. (ПМДРА 2021-2027 Г.)

Управляващият орган на Програма морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (УО на ПМДРА 2021 - 2027 г.) в Министерство на земеделието стартира втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ПМДРА 2021 - 2027 г.

 

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

 

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

 

Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;

Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

Организации, работещи в сферата на научни изследвания и иновации;

Организации, работещи в сферата на енергийната и ресурсна ефективност и кръговата икономика;

Организации, работещи в сферата на технологии, свързани с цифровия преход;

Организации, работещи в сферата на Синята икономика;

Други организации, имащи отношение към мерките, финансирани от Програмата за морско дело и рибарство.

 

 

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

 

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев“ №55, дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието и/или на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg.

 

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване са публикувани тук.

 
Файлови документи