ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки", мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

 

Предвиденият бюджет по процедурата е 6 000 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 395 600,00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 604 400,00 лв. национално съфинансиране.

 

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 13 август 2023 г., в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

 

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
20230801 M.1.8 V pr. Rib. pristanishta i lodkostoyanki OO.rar 11.46 MB