ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFPR001-1.003 „ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ” ПО ПМДРА

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда проектите на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях преди внасянето им за утвърждаване да преминат етап на обществено обсъждане. За тази цел те се публикуват на Единния информационен портал и в ИСУН 2020. Управляващият орган (УО) следва да осигури на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от седем дни.

В тази връзка, УО на ПМДРА стартира обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовни дейности”, с краен срок за получаване на коментари до 14 юни 2024 г.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари от заинтересованите страни ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДРА при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Процедурата е обявена на ИСУН 2020 -  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/0a6f891a-28d4-4af2-85fc-bf1fc367027a

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
УК и УИ, и приложения към тях - 1.3.1 27.44 MB