ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFPR001-2.002 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ ПО ПМДРА

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда проектите на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях преди внасянето им за утвърждаване да преминат етап на обществено обсъждане. За тази цел те се публикуват на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.eufunds.bg/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - ИСУН 2020. Управляващият орган (УО) следва да осигури на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица.

В тази връзка, УО на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) стартира обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-2.002 „Продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите“, вид дейност „Продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите”, с краен срок за получаване на коментари до 18.06.2024 г.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари от заинтересованите страни ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДРА при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Процедурата е обявена в ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d9cc82c1-06d0-4f0e-b9c5-871ec84ced2f

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Обществено обсъждане 2.002 28.82 MB