СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFPR001-2.001 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ПО ПМДРА

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет: 2. Насърчаване на устойчиви дейности в областта на аквакултурите, преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин допринася за продоволствената сигурност в Съюза, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Основната цел на процедурата:

Изпълнението на дейностите па настоящата процедура ще допринесе за постигане на специфичната цел: 2.2 „Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването на тези продукти“ от Приоритет: 2. „Насърчаване на устойчиви дейности в областта на аквакултурите, преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин допринася за продоволствената сигурност в Съюза“.

Чрез прилагането на дейност „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“ се цели изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.

Приложими режими на държавни/минимални помощи: Подпомагането по настоящата процедура не представлява държавна помощ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 000 000 лева.

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за дейност „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“ в ПМДРА, от които:

- процент на съфинансиране от ЕФМДРА – 70%

- процент на съфинансиране от националния бюджет – 30%.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности осъществявани от предприятия, попадащи в определението за микро, малки и средни предприятия по смисъла чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) – 50%.

Минимален размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект –  30 000 лева.

Максимален размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект – 2 000 000 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са за дейности, които са свързани с:

1. Увеличаване на броя и обема на преработваните продукти с такива с идентифицирани пазарни нужди;

2. Диверсификация на традиционните продукти чрез въвеждане на нови продукти с добавена стойност (филетирани, опаковани и готови за употреба);

3. Увеличаване преработката на български суровини, чрез използване на продукти от националния улов и производство от аквакултури;

4. Подобряване на енергийната ефективност и декарбонизация на процесите на преработката с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда и намаляване на себестойността на разходите (намаляване на потреблението на вода, намаляване на замърсяването на водата, намаляване на потреблението на енергия и преминаване към възобновяеми енергийни източници);

5. Инвестиции в дигитализация на производствените дейности, управление и наблюдение и др.

6. Подобряване оползотворяването на страничните продукти от преработка (в контекста на кръговата икономика) (намаляване или избягване на изхвърлянето на отпадъци, намаляване на хранителните отпадъци, многофункционални платформи, демонстратори или прототипи);

7. Въвеждане на схеми и етикети за качество и произход, използване на устойчива опаковка от екологично чист, многократно използваем, рециклируем материал, и проследяемост на продуктите от преработка чрез дигитализиране на процеса;

8. Повишаване на знанията, уменията и изграждане на капацитет на заетите в преработвателния сектор;

9. Дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

10. Иновативни дейности, които водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

11. Дейности за пазарни проучвания и провеждане на рекламни кампании;

12. Дейностите за видимост, прозрачност и комуникация.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез ИСУН единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават и в ИСУН чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, дейност „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Срокове за кандидатстване:

  • Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 17 септември, 2024 г.
  • Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16 ноември, 2024 г.
  • Трети краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на15 януари, 2025 г.

Процедурата е обявена в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/97cecbb2-9175-4ca5-94f9-216629a3d668