Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област”

Мярка 3.1.1. “Eкологична и устойчива рибарска област” в МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област”, мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” в МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област”, мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” в МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, е 360 247 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 306 209.95 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 54 037.05 лв. национално съфинансиране.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.05.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.
Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
M. 3.1.1.zip 9.29 MB