Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“

Mярка 1.2 „Здраве и безопасност“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“, мярка 1.2 „Здраве и безопасност“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“ е 452 456,82 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 226 228,41 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 226 228,41 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 13.05.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

 

Файлови документи