УДЪЛЖАВАНЕ НАД МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ С ДО 6 МЕСЕЦА

BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
BG14MFOP001-5-005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

УО на ПМДР Ви уведомява, че с оглед изпълнението на приоритетните цели на програмата ще приложи подход за удължаване над максимално допустимата продължителност на срока за изпълнение на договорите, включващи инвестиции в строително - монтажни работи, по долупосочените процедури, заложена в Условията за кандидатстване:

  • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“;
  • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“;
  •  Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“, мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура“;
  • Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“;
  • Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) УО на ПМДР ще предприеме действия по сключване на допълнителни споразумения към АДПБФП, въз основа на мотивирано искане от страна на бенефициентите.

Удължаване на срока на договора е допустимо само в случай, че забавянето в изпълнението на проекта не е по вина на бенефициента като например:

- обжалване на процедурите за избор на изпълнител;

- не явяване на кандидати за изпълнение на поръчката при процедура за избор с публична покана;

- неиздаване навреме на документ от други държавни и/или общински органи или институции и други.

Всички бенефициенти по горепосочените процедури ще бъдат уведомени за тази възможност чрез изпращане на писмо в ИСУН 2020.