ПОВТОРНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, и приложенията към тях.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, е  6 204 870.67 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 653 653.00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 551 217.67 лв. Национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 30.05.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Файлови документи