СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.002 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“.

Основната цел на процедурата е подобряване на хигиената, безопасността и условията на труд на рибарите и по-конкретно постигане на Специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд“.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби или в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят законодателството на Съюза или националното законодателство.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 452 456,82 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - Неприложимо

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 .00 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 73,26% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 26,74% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими за финансиране са следните дейности:

-инвестиции на борда на корабите;

-инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от законодателството на Съюза или националното законодателство.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 05.08.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 26.08.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Measure_1.2 -26062019_publish_last.zip 11.33 MB
Zapoved_1.2.pdf 347.52 KB