Обществено обсъждане на документи по процедура BG14MFOP001-4.009 „Добавяне на стойност в рибарството“, мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.009 „Добавяне на стойност в рибарството“, мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ във връзка със Споразумение за управление на Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 г., сключено между Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е  500 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 425 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 75 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 22.07.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
20190711 m. 1.1.1 MIRG Vn.zip 14.08 MB