Започва прием на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, сектор „Създаване на организации на производителите“

Започва прием на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, сектор „Създаване на организации на производителите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като

 ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара”, мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“

Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара”, Сектор „Създаване на организации на производителите“, мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, ще допринесе за подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури.

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара”, Сектор „Създаване на организации на производителите“, мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара”, Сектор „Създаване на организации на производителите“,  мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите по настоящата процедура се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за Сектор  „Създаване на организации на производителите“ е 189 715,51 лв., от които 142 286,63 лв. са от ЕФМДР и 47 428,88 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 5 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 94 857,75 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер 75 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които 75 на сто са осигурени от ЕФМДР и 25 на сто – от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • събирателни дружества, дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон или кооперации по Закона за кооперациите, с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите;
  • сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

За асоциациите на организации на производители:

  • събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон или кооперативен съюз по Закона за кооперациите;
  • сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Допустимите дейности са посочени в т.13.1 от Условията за кандидатстване и включват:

  • създаването на организации на производители и на асоциации от организации на производители в съответствие с глава II, раздел II от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани ТУК.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено

с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., процедурата се обявява с два срока за подаване на проектни предложения, както следва:

  • Първи краен срок за подаване на проектни предложения –17:00 часа на 06.12.2018 г.
  • Втори краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 31.01.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно:

  • За първи прием - до 15.11.2018 г. включително;
  • За втори прием - до 10.01.2019 г. включително.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.