Стартира прием по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“

Стартира прием по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“.

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1 се цели постигане на специфичната цел 1 „Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури” към Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”.

Подпомагането по настоящата процедура e насочено към подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители в съответствие с разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013”, и по-конкретно:

 1. подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и от аквакултури на техните членове;
 2. подобряване на икономическата възвръщаемост;
 3. стабилизиране на пазарите;
 4. допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;
 5. намаляване на екологичното въздействие на риболова.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 178 332,59 лeва.

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ – неприложим за настоящата процедура.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 89 166,29 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 75 на сто от размера на одобрените и реално извършени допустими разходи, от които 75 на сто са осигурени от ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са:

 1. Признати към момента на извършване на оценка на административното съответствие и допустимостта със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и тяхното признаване да не е оттеглено.
 2. Към датата на подаване на Формуляр за кандидатстване, кандидатите по мярката трябва да имат подаден за одобрение със заповед на министъра на земеделието, хрaните и горите план за производство и предлагане на пазара.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

 1. дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;
 2. дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане;
 3. дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;
 4. дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
 5. дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., процедурата се обявява с два срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 10.12.2018 г.
 • Втори краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 04.02.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно:

 • За първи краен срок - до 19.11.2018 г. включително;
 • За втори краен срок  - до 14.01.2019 г. включително.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Заповед на Ръководителя на УО за утвърждаване на пълния пакет документи по процедурата.