ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001- 4.019 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик“

мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001- 4.019 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик “, мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001- 4.019 „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик “, мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“, е  200 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 170 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 30 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 28.08.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи на Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да намерите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
1.2-МИРГ ПАЗАРДЖИК-21082019.zip 16.71 MB