СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара”

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара”

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара”.

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.009 „Планове за производство и предлагане на пазара”, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара” се цели постигане на специфичната цел 1 „Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури”.

Подпомагането по настоящата процедура e насочено към подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители в съответствие с разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 178 329,84 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - неприложим за настоящата процедура.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 89 164,92   лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер от 75 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25% съфинансиране от националния бюджет.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;

2. дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане;

3. дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;

4. дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

5. дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 02.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 23.10.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за изменение на приложение 9 Общи условия.

Изменено Приложение N 9 Общи условия

Файлови документи
Прикачен файл Size
5.9_public_22082019.zip 9.88 MB
Zapoved_5.009.pdf 420.59 KB
Document(18).pdf 115.54 KB
Prilojenie 9_Общи условия 5.1 100%.doc 285 KB