Определения за общи показатели

Като всички европейски структурни и инвестиционни фондове и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) прилага ориентиран към резултатите подход.

За постигането на тази цел е въведена обща система за мониторинг и оценка за ЕФМДР, включваща контекстуални показатели, показатели за резултатите и показатели за изпълнението.

УО на ПМДР извършва проверка за изпълнение на индикаторите по проектите по сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с „Определения за общи показатели“, изготвени от Помощно звено за мониторинг и оценка в областта на рибарството и аквакултурата –FAME Support Unit към Европейската комисия.

„Определения за общи показатели“ можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
fame-definitions-of-common-indicators_en2019.pdf 1.07 MB