Информация за потребителя - изпълнител при провеждане на процедури по реда на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г.

1.Всеки изпълнител може да подава своите оферти/предложения електронно чрез ИСУН 2020 или през eufunds.bg https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index, чрез модул „Избор на изпълнител“ , където следва да направи регистрация и да получи достъп до модул "E-тръжни процедури".

 

 

 2.Информация/ръководство за  най-често допускани грешки /анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, актуални/съотносими и при прилагането на разпоредбите на  ПМС № 160  и за установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020 https://aeuf.minfin.bg/bg/page/25.