Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“

УО на ПМДР със заповед № МДР-ПП-09-98 от 18.09.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 удължава крайния срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 19.10.2019 г. по процедура BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

 

Променените Условия за кандидатстване може да видите ТУК.

Заповедта на ръководителя на УО на ПМДР може да видите ТУК.

Файлови документи