Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.016 "Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създа

Мярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бяла- Долни чифлик- Аврен“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.016 "Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“, мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“.

Прилагането на мярката е насочено към осигуряване на заетост чрез разкриване и/или запазване на работно/ни място/места за проекти в частен интерес/полза и към подобряване на инфраструктурата и/или услугите в отрасъл туризъм на територията на РО за проекти в обществен интерес/полза.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 800 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава:
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева;
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева;
            • за проекти в частен интерес: 100 000 лева

За проектни предложения на юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 50% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.
За проектни предложения на Общини и на организации с нестопанска цел в интерес на цялата общност, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по мярката са: 

• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

 1. Изграждане на заведения за хранене, в които се реализират рибни продукти и аквакултури;

  2. Дейности в риболова като развлекателни и спортни;

  3. Създаване на нови туристически продукти;

  4.Дейности, свързани с хранителни и увеселителни съоръжения – ресторанти, закусвални, барове, кафенета и други;

  5. Развитие на занаятчийско производство;

  6. Инвестиции за изграждане и организиране на туристически атракции;

  7.Създаване и обновяване на обекти за настаняване с малък капацитет – до 20 помещения;

  8. Дейности за популяризиране и реклама на туристически атракции, туристически услуги и продукти;

  9.Консултантски услуги за подготовка на проекти – проучвания, техническо/технологично проектиране, правна консултантска подкрепа;

  10. Подкрепа за внедряване на информационни технологии;

  11.Инвестиционна и консултантска подкрепа за стартиране на бизнес дейности и предприемачество;

  12. Създаване и рехабилитация на водоеми;

  13. Създаване на местни туристически информационни центрове;

  14.Реклама на продукти на услуги извън сектор „Рибарство“ и чрез използване на информационни технологии;

  15.Подпомагане разширяване на бизнес с нови дейности и продукти с цел отваряне на нови работни места, включително СМР и оборудване;

  16.Проекти за изграждане или реконструкция/рехабилитация на инфраструктура свързана с туризма – зелени площи, еко пътеки, вътрешни водоеми, туристически атракции, туристически алеи, тематични спирки, места за почивка и други подобни.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 20.12.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 10.01.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Отваряне на прием LAST_0.zip 11.08 MB
Заповед 1.2.pdf 635.12 KB