Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.018 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ в МИРГ „Поморие“

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.018 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Посредством прилагането на процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ „Поморие“ ще се постигне подобряване състоянието на риболовната инфраструктура, свързана с модернизирането, доизграждането и дооборудването на неподпомогнатите рибарски пристанища, лодкостоянки, места за разтоварване, места за укритие, рибни борси, отговарящи на изискванията и стандартите на законовите разпоредби на съответния тип обекти, както и на общоевропейските цели за намаляване на изхвърлянията на нежелания улов, за повишаване ресурсната ефективност, ограничаване на приноса към климатичните промени и опазване на околната среда.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 650 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 250 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • Юридически лица или Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище на територията на действие на МИРГ Поморие;
 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Общини или държавни учреждения със седалище на територията на действие на МИРГ „Поморие“.
 • Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие“.

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

 1. строително-монтажни работи за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
 2. строително-монтажни работи за изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки;
 3. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 4. закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 6. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
 7. консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 %  от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 8. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите или интегрирана система и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1 на сто от стойността на инвестицията;
 9. а) оборудване за подобряване качеството на улова, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

  б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността;

  в) съоръжения за сигурност и контрол;

  г) съоръжения и/или оборудване за подобряване условията на труд;

 10. разходи, свързани с приемане, обработване и обезвреждане  на отпадъци във връзка с намаляване на замърсяването от кораби, пристанищни съоръжения и морски отпадъци, с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда:
 11. а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити чрез финансов лизинг;

  б) пречиствателни съоръжения за отпадни води, вкл. за пречистване на въздуха и отстраняване на замърсявания на сушата и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

 12. изграждане на съоръжения за швартоване.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 17.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 09.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган за удължаване на срока за кандидатстване.

Условия за кандидатстване_мярка 1.8 удължен срок