Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.028 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през цели

мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.028 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“, мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ в МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“

Чрез Mярка 4 “Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения” се цели:

  • Да се развие капацитета на местните представители;
  • Да се стимулира партньорството; 
  • Да се популяризира територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; 
  • Разнообразяване на културния и социален живот.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 4 “Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения” ще се даде възможност за подкрепа за създаване на партньорства, обучения, обогатяване на културния и социален живот като цяло и популяризиране на рибарската област като подходящо място за инвестиции и туризъм.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 351 660 лв. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 55 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект – неприложимо.

За проектни предложения на Общини и на организации с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини в интерес на цялата общност, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по мярката са: 

• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини;

• Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

1.Текущ ремонт на инфраструктура за ползване от партньорства, клубове и други;

2. Проучвания и анализи за разработване на иновативни идеи и проекти;

3.Предпроектни проучвания, идейни, работни, технически проекти за изграждане на инфраструктура;

4. Обучения за повишаване на знанията и/или професионалната квалификация и/или преквалификация;

5. Подкрепа за въвеждане на електронна търговия, информационни системи и технологии;

6. Консултантска подкрепа за фирми в и извън сектор „Рибарство“, включително и стартиращи, за сертифициране и/или въвеждане на добри производствени практики;

7. Създаване на структури за логистична подкрепа на заетите в сектор „Рибарство“;

8. Инициативи за популяризиране на рибарската област като привлекателно място за инвестиции, включително анализи, проучвания, изработване на инвестиционни профили, събития – изложби, панаири, изложения, борси;

9. Разработване на маркетингови и бизнес планове, стратегии за внедряване на иновации, планове за въвеждане на ИКТ, маркетингови продукти, информационни технологии за популяризиране на рибарската област за инвестиции и подкрепа на туризма;

10. Да се популяризира територията като рибарска и туристическа област;

11. Инвестиции за подкрепа на фирми и организации извън сектор „Рибарство“ за реклама и въвеждане на информационни технологии;

12. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти.

13. Проучвания за състоянието на черноморските ресурси с цел бъдещи инвестиции в сектор „Рибарство”;

14. Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на заетите лица в сектор „Рибарство“, включително придобиване на нови професионални умения, усъвършенстване на методите за добив, производство и преработка на продукти от риболов и аквакултури, придобиване на умения за създаване и управление на собствен бизнес, маркетингови умения и професионални умения в съпътстващи икономически сфери;

15. Инвестиции за съхраняване автентичността и популяризиране на специфичните характеристики на риболова в рибарската област, включително СМР и оборудване;

16. Създаване на бази данни, печатни издания, електронни издания и др. материали описващи историята на рибарските общности с цел съхраняване на традициите;

17. Подкрепа за организиране на спортни и културни събития, включително и международни: честване на празници, регати, риболовни състезания, концерти, пленери, фестивали и пр. с цел популяризиране на региона, рибарството и туризма;

18. Проучвания и популяризиране на паметници на културното наследство.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 28.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 21.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Отваряне на прием-Мярка 4.zip 7.59 MB
Заповед_0.pdf 584.49 KB