ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.048 “Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР" на МИРГ „Пазарджик“

мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.048  „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ , мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“от Стратегия на МИРГ „Пазарджик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 300 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 255 000   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 45 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 27.04.2020 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи