Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.043 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Бургас – Камено"

мярка 1.1 “Диверсификация и нови форми на доход”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР - мярка  1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като  

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.043    „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 “Диверсификация и нови форми на доход” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ има за цел да се подпомогне диверсифицирането на доходите на рибарите на територията на местната инициативна рибарска група чрез развиването на допълващи дейности в съответствие с целите на СВОМР на МИРГ Бургас – Камено“ и член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от (Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда дерогация на членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 “Диверсификация и нови форми на доход” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 293 374,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект  е 9 779,15 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект  е 146 687 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Бургас – Камено“.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 “Диверсификация и нови форми на доход“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

            Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които развиват дейност в сектор „Рибарство“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

  1. Производство – различно от рибарството, производството и преработката на риби и аквакултури, но свързано с риболовната дейност на рибаря;
  2. Развитие на услуги;
  3. Развитие на туризъм – развитие и разнообразяване на туристическите услуги, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството;
  4. Образователни дейности в областта на рибарството.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ - http://flag-burgas.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 20.07.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 10.08.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
МЯРКА 1.1 ФИНАЛ.zip 30.87 MB
Zapoved 1.1.pdf 130.29 KB