ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ в МИРГ Поморие“ , мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 581 010.81 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 493 859.19 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 87 151.62 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 24.06.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
MQRKA 4.zip 27.22 MB