СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.029 МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен "Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор

Мярка „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор ще подпомогне постигането на Специфична цел 1 „Насърчаване на иновациите, създаване на добавена стойност, разкриване на работни места, диверсификация и подпомагане на риболовния сектор и аквакултурите“ към Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР „Развитие на икономиката  и повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, диверсификация в сектор „Рибарство“ и извън него, добавена стойност, привличане на младите и създаване на работни места в рибарската област“.

Чрез Mярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ се цели:

  • Разкриване и запазване на работни места;
  • Повишаване конкурентоспособността на представителите на секторите рибарство и/или аквакултури; 
  • Внедряване на иновации и добавяне на стойност; 
  • Диверсификация на дейности в рамките на риболовния сектор;
  • Да се подобри инфраструктурата и услугите насочени към рибарските стопанства и общности.

Прилагането на мярката е насочено към цялостна подкрепа за сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ, подкрепа за частните бенефициенти в сектор „Рибарство“, внедряване на иновации, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на сектора по цялата верига от улова до крайния продукт, осигуряване на  безопасност, добри условия на труд, модернизация, конкурентоспособност и улесняване в ежедневната борба с морските стихии за рибарските общности, популяризиране на рибарството и продуктите от него.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ ще се даде възможност за цялостна подкрепа за сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ, подкрепа за частните бенефициенти в сектор „Рибарство“, внедряване на иновации, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на сектора по цялата верига от улова до крайния продукт, осигуряване на  безопасност, добри условия на труд, модернизация, конкурентоспособност и улесняване в ежедневната борба с морските стихии за рибарските общности, популяризиране на рибарството и продуктите от него.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура и съгласно Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Процедура чрез подбор на BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор” от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 800 000.00 лева.
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева;
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева;
            • за проекти в частен интерес: 100 000 лева.

            За проектни предложения на Общини и юридически лица, регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза;, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

            За проектни предложения на юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 50% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ  Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща административно - териториалните граници на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, област Варна, Североизточен район на планиране.

Максималната продължителност на изпълнение на проект по BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор”– до 18 месеца, а при изпълнение на СМР до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

Минимален срок за изпълнение на проекта: неприложимо.

Допустими кандидати по мярката са: 

• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

• Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).
 

Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Модернизиране на рибни борси и пунктове за търговия.;

2. Изграждане или модернизиране на предприятия за преработка на продукти от риболов или аквакултура, хидробионти или преработка на отпадъци от тях;

3. Инвестиции в дейности водещи до диверсификация и добавяне на стойност по цялата верига на генериране на стойност на рибата или продуктите от риба и аквакултури, включително маркетинг, складиране и други спомагателни дейности;

4. Оборудване на плавателните съдове със съоръжения за първоначална обработка на улова в морето;

5. Инвестиции в диверсификация в рамките на риболовния сектор;

6. Закупуване на транспортни средства за превоз на риба или продукти от риболов и аквакултура;

7. Разработване и реализация на иновативни проекти в сектора на риболова и аквакултурите или в полза на рибарите;

8. Обучения свързани с дейности по мярката (не трябва да надвишават 1% от стойността на целия проект);

9. Инвестиции за внедряване на информационни и комуникационни технологии;

10. Инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи.;

11. Рекламни и информационни кампании за популяризиране на територията, улова, производството и потреблението на риба и рибни продукти, както и промотиране на продукти, уловени или произведени по методи щадящи околната среда;

12. Доставка и монтаж на специализирано оборудване за общо ползване от рибарите подпомагащо дейността  им;

13. Инвестиции в инфраструктура и техника, насочени към осигуряване на сигурност при влизане и излизане от морето на пристанища или други места използвани от рибарите, включително пристанищни буни, лебедки и други помощни средства;

14. Инвестиции в модернизиране на лодкостоянки и пристанища, включително изграждане на хелинги, понтони, кранове и други помощни машини или съоръжения;

15. Инвестиции в инфраструктура за достъп – подходи към лодкостоянки или пристанища;

16. Закупуване на техника или специализирано плавателно средство за почистване, драгиране, поддръжка на рибарски пристанища, спасителни плавателни средства, влекачи  или други спомагателни дейности в полза на рибарските общности (за  Общини)

17. Подобряване на безопасността и условията на труд, обезопасяване и охрана – сигнализиращи инсталации, видеонаблюдение и др.;

18 Дейности по информация и публичност.

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор „Рибарство“ като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях. 

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите- https://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-  http://flag-bda.org/ .

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 10 октомври, 2020 г.

 

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Изменени Общи условия

Заповед за изменение на Общи условия